Community

பொன்னியின் செல்வன் by Bioscope

அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் என்னும் காவித்தின் சுருக்கமான பதிவு இதோ.

பகுதி 1

https://www.youtube.com/watch?v=R28hyyiZk2Y

பகுதி 2

இரண்டாம் அத்தியாயம் கதை சுருக்கம்

https://www.youtube.com/watch?v=wOLbY2Qqsic

பகுதி 3

அத்தியாயம் 3

https://www.youtube.com/watch?v=niVzf2YiByc

பகுதி 4

அத்தியாயம் 4, 5

https://www.youtube.com/watch?v=rxl3KQ4qxOY

பகுதி 5

அத்தியாயம் 6, 7 ல் உள்ள தகவல்களை இந்த பதிவில் விரிவாக பார்ப்போம் வாருங்கள்.

https://www.youtube.com/watch?v=m641KnruFa4

பகுதி 6

அத்தியாயம் 8,9

https://www.youtube.com/watch?v=9KUVikxOERQ

பகுதி 7

அத்தியாயம் 10, 11. முழுமையான தொகுப்பு இதோ.

https://www.youtube.com/watch?v=X5GXVLnNjU8

பகுதி 8

அத்தியாயம் 12

https://www.youtube.com/watch?v=vqZBUt9rYGY

பகுதி 9

அத்தியாயம் 13, 14, 15

https://www.youtube.com/watch?v=uN6Vl1Saqyk

பகுதி 10

அத்தியாயம் 16, 17

https://www.youtube.com/watch?v=LbWxZf_Echc

பகுதி 11

அத்தியாயம் 18, 19

https://www.youtube.com/watch?v=QCGPzLVzEME

பகுதி 12

அத்தியாயம் 20, 21

https://www.youtube.com/watch?v=iAkT3inK0I8

பகுதி 13

அத்தியாயம் 22, 23

https://www.youtube.com/watch?v=Bel0U7J4Dj4

பகுதி 14

https://www.youtube.com/watch?v=3LIpFhxrx6g

பகுதி 15

https://www.youtube.com/watch?v=jP3hO8NmN_8

பகுதி 16

https://www.youtube.com/watch?v=vZvnCrgR0ps