Community

பொன்னியின் செல்வன் by Bioscope

அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் என்னும் காவித்தின் சுருக்கமான பதிவு இதோ.

பகுதி 1

பகுதி 2

இரண்டாம் அத்தியாயம் கதை சுருக்கம்

பகுதி 3

அத்தியாயம் 3

பகுதி 4

அத்தியாயம் 4, 5

பகுதி 5

அத்தியாயம் 6, 7 ல் உள்ள தகவல்களை இந்த பதிவில் விரிவாக பார்ப்போம் வாருங்கள்.

பகுதி 6

அத்தியாயம் 8,9

பகுதி 7

அத்தியாயம் 10, 11. முழுமையான தொகுப்பு இதோ.

பகுதி 8

அத்தியாயம் 12

பகுதி 9

அத்தியாயம் 13, 14, 15

பகுதி 10

அத்தியாயம் 16, 17

பகுதி 11

அத்தியாயம் 18, 19

பகுதி 12

அத்தியாயம் 20, 21

பகுதி 13

அத்தியாயம் 22, 23

பகுதி 14

பகுதி 15

பகுதி 16